Centre Culture Régional
Dudelange opderschmelz

1a rue du centenaire
L-3475 Dudelange

F91 - Soirée Coupe d'Europe

03 ― 02 ― 2020

Sportleréierung

07 ― 02 ― 2020

ERMD - Sequenda Masterclass

08 - 09 ― 02 ― 2020

Biergerrot

11 ― 02 ― 2020

Résidence Gilles Grethen

17 - 21 ― 02 ― 2020

Café des langues

25 ― 02 ― 2020

ERMD - Combo Night

12 ― 03 ― 2020

Landeskongress natur&ëmwelt

21 ― 03 ― 2020

Verkéierskasper fir Spillschoulskanner

20 - 24 ― 04 ― 2020

HafoSud - Showconcert

25 ― 04 ― 2020

SOS-LRS

09 - 12 ― 06 ― 2020

Journée Bilan Script

01 ― 07 ― 2020

Journée de la Nostalgie

11 ― 10 ― 2020

Journée de la Commémoration Nationale - 2ième Guerre Mondiale (CM2GM)

18 ― 10 ― 2020